Všeobecné obchodní podmínky

  I. Úvodní ustanovení

  1. Společnost Revolgy Business Solutions a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1246/1, IČO: 25082159, DIČ: CZ25082159, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26215 (dále jen „Poskytovatel“), je kromě poskytování Služeb Revolgy oprávněna na základě právních vztahů s určitými Třetími osobami zprostředkovávat svým zákazníkům služby těchto Třetích osob.

  2. Vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí těmito VOP, nedohodnou-li se Poskytovatel a Objednatel v konkrétním případě písemně jinak.

  3. Tyto VOP se vztahují na i) veškeré zprostředkování Služeb třetích osob Poskytovatelem pro Objednatele a ii) poskytování Služeb Revolgy Poskytovatelem.

  4. Není-li stanoveno jinak, není Poskytovatel sám provozovatelem ani poskytovatelem Služeb třetích osob. Podmínky užívání Služeb třetích osob a další související práva a povinnosti jsou upraveny samostatným právním vztahem mezi Objednatelem a Třetí osobou, která poskytuje nebo provozuje příslušné Služby třetích osob.

  5. Poskytovatel se zavazuje, že v průběhu všech svých aktivit bude vždy plnit veškeré své povinnosti v souladu s příslušnými zákony a jinými právními předpisy jak ve vztahu k soukromým Objednatelům, tak ve vztahu k Objednatelům, kteří jsou, byť částečně, součástí státu, krajů, obcí nebo správních orgánů.

   

  II. Není-li výslovně uvedeno jinak, mají pojmy použité v této Smlouvě následující význam:

  1. Objednatel. Objednatelem se rozumí uživatel Služeb třetích osob a/nebo Služeb Revolgy na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a není spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rovněž není v postavení slabší strany ve smyslu § 433 odst. 2 výše zmíněného zákona.

  2. Třetí osoba. Třetí osobou se rozumí jakýkoli jiný subjekt než Poskytovatel nebo Objednatel.

  3. Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Objednatel.

  4. Služby třetích osob. Službami třetích osob se rozumí služby poskytované Třetí osobou, které Poskytovatel zprostředkovává Objednateli na základě právního vztahu se Třetí osobou. Podrobná specifikace jednotlivých Služeb třetích osob je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele: www.revolgy.com.

  5. Služby Revolgy. Službami Revolgy se rozumí služby poskytované přímo Poskytovatelem.

  6. Služby. Službami se rozumí společně Služby třetích osob a Služby Revolgy.

  7. Využívání Služeb. Využívání Služeb zahrnuje veškeré případy využívání Služeb třetích osob nebo Služeb Revolgy ze strany Objednatele.

  8. Osobní údaje a související pojmy. Osobní údaje a související pojmy mají význam uvedený v příslušném Nařízení EU. Smluvní strany souhlasí a berou na vědomí, že zpracování Osobních údajů Objednatele podléhá Právním předpisům o ochraně osobních údajů.

  9. Nařízení EU. Nařízením EU se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  10. Smlouva. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jejímž předmětem je zprostředkování Služeb třetích osob a/nebo poskytování Služeb Revolgy za účelem stanovení práv a povinností Smluvních stran.

  11. VOP. VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Revolgy Business Solutions a.s..

  12. Smluvní podmínky třetích osob. Smluvními podmínkami třetích osob se rozumí podmínky vyplývající z právního vztahu mezi Objednatelem a Třetí osobou, která poskytuje nebo provozuje příslušnou službu, jež se řadí mezi Služby třetích osob. Pokud na ně Poskytovatel neodkazuje přímo na svých internetových stránkách www.revolgy.com, může Objednatel získat Smluvní podmínky třetích osob od příslušných poskytovatelů/provozovatelů Služeb třetích osob.

   

  III. Předmět smlouvy

  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit pro Objednatele přístup ke Službám třetích osob a/nebo poskytovat Objednateli Služby Revolgy v rozsahu stanoveném Smlouvou a Objednatel se zavazuje v souvislosti s poskytováním příslušných Služeb nebo přístupem k nim hradit poplatky v souladu se Smlouvou.

   

  IV. Podmínky užívání Služeb třetích osob

  1. Tato část VOP (čl. IV.) se vztahuje pouze na užívání Služeb třetích osob.

  2. Provozování Služeb třetích osob. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není provozovatelem ani přímým poskytovatelem Služeb třetích osob, ale pouze je pro Objednatele zprostředkovává. Podmínky užívání Služeb třetích osob a další související práva a povinnosti jsou uvedeny ve Smluvních podmínkách třetích osob.

  3. Souhlas se Smluvními podmínkami třetích osob. Uzavřením Smlouvy se Objednatel zavazuje, že při využívání Služeb třetích osob bude dodržovat Smluvní podmínky třetích osob. Objednatel je povinen vynaložit přiměřené úsilí, aby zabránil zneužití Služeb třetích osob neoprávněnými subjekty.

  4. Správa a nastavení Služeb třetích osob. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, musí veškerou správu a nastavení Služeb třetích osob provádět výhradně Objednatel nebo oprávněná osoba svými vlastními prostředky a na účet Objednatele. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Poskytovateli za poskytnutou podporu náležet odměna stanovená v ceníku zveřejněném Poskytovatelem.

  5. Kvalita a dostupnost Služeb třetích osob. Podpisem Smlouvy se Objednatel zavazuje a souhlasí s tím, že odpovědnost za kvalitu a dostupnost Služeb třetích osob nese výhradně příslušný poskytovatel/provozovatel Služeb třetích osob, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kvalita a dostupnost Služeb třetích osob a způsoby vypořádání a nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Služeb třetích osob se řídí příslušnými Smluvními podmínkami třetích osob.

  6. Technická podpora. Technická podpora týkající se Služeb třetích osob se řídí příslušnými Smluvními podmínkami třetích osob. Poskytovatel není povinen poskytovat Objednateli ani koncovým uživatelům žádnou technickou podporu Služeb třetích osob, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  7. Odpovědnost. Objednatel je povinen zdržet se užívání Služeb třetích osob způsobem, který by byl v rozporu s právním řádem státu, v němž má Objednatel, Poskytovatel nebo příslušný poskytovatel/provozovatel Služeb třetích osob a případně jeho dceřiné společnosti sídlo, nebo způsobem, který by zasahoval do práv nebo oprávněných zájmů třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu způsobenou jednáním nebo nečinností poskytovatele/provozovatele Služeb třetích osob.

   

  V. Podmínky užívání Služeb Revolgy

  1. Tato část VOP (čl. V.) se vztahuje pouze na užívání Služeb Revolgy.

  2. Provozování Služeb Revolgy. Služby Revolgy poskytuje Poskytovatel přímo, vlastním jménem a na vlastní účet. Poskytovatel splní svou povinnost poskytovat Služby Revolgy poskytnutím služeb v rozsahu stanoveném Smlouvou.

  3. Podmínky poskytování Služeb Revolgy. Poskytování Služeb Revolgy, které se vzhledem ke své povaze poskytují jednorázově (tj. nejsou během určitého období poskytovány opakovaně) se neřídí ustanovením článků VII.2, VII.5, X.2, X.3, případně jinými částmi VOP, pokud nejsou s ohledem na povahu příslušných služeb uplatnitelné.

  4. Doba trvání a rozsah poskytování Služeb Revolgy. Podmínky sjednané pro poskytování jednorázových Služeb Revolgy a jejich rozsah jsou stanoveny ve Smlouvě.

   

  VI. Obecné podmínky užívání Služeb

  1. Místo poskytování Služeb. Služby jsou poskytovány online prostřednictvím nástroje zajištěného Poskytovatelem.

  2. Uzavření Smlouvy. Kromě jakýchkoli jiných oficiálních prostředků nabízených Poskytovatelem může být Smlouva uzavřena: písemně; písemnou či e-mailovou objednávkou Objednatele a písemným či e-mailovým potvrzením Poskytovatele; on-line prostřednictvím nástroje zajištěného Poskytovatelem; v případě Služeb, které vyžadují potvrzení Poskytovatele a jsou odpovídajícím způsobem označeny, na základě objednávky služeb a přijetí těchto VOP Objednatelem a potvrzení objednávky Poskytovatelem –⁠ v takovém případě je Smlouva považována za uzavřenou po potvrzení ze strany Poskytovatele. Není-li vyžadováno potvrzení objednávky, uzavírá se Smlouva po zadání objednávky služeb Objednatelem. Smlouvu tvoří tyto VOP a případně další obchodní podmínky platné pro příslušné služby a specifikace předmětu a podmínek poskytování služeb uvedených v objednávce Objednatele nebo ve Smlouvě.

  3. Součinnost. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni si vzájemně poskytnout veškerou nezbytnou součinnost ke splnění účelu Smlouvy. Zejména jsou povinni bez zbytečného odkladu sdělit druhé Smluvní straně veškeré podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění podle Smlouvy nebo podmínky plnění Smlouvy a technické aspekty související s přístupem ke Službám třetích osob nebo Službám Revolgy, pokud je to s ohledem na jejich povahu možné.

  4. Omezení odpovědnosti. S ohledem na rozsah a povahu poskytovaných služeb, okolnosti, za nichž byla Smlouva uzavřena, postavení Smluvních stran a očekávanou výši ztráty se Smluvní strany dohodly, že odpovědnost za ztrátu je v případě nároku na náhradu škody omezena výší částky uhrazené Objednatelem za Služby třetích osob nebo Služby Revolgy za posledních 12 měsíců.

  5. Omezení. Objednatel se zdrží níže uvedených jednání a neumožní takové jednání ani třetím osobám, na něž má vliv: a) kopírování, měnění, vytváření odvozených děl, zpětné inženýrství, dekompilace, překlad, demontáž nebo jiné pokusy získat jakýkoli zdrojový kód Služeb nebo jeho část, b) užívání Služeb k vysoce rizikovým činnostem, jako je provozování jaderných zařízení, kontrola letového provozu nebo provozování systémů pro podporu životních funkcí, kde by v důsledku užívání nebo selhání Služeb mohlo dojít k úmrtí, újmě na zdraví nebo škodě na životním prostředí, c) udělování podlicencí, přeprodej nebo převod Služeb nebo jakýchkoli práv ke Službám, d) udělení oprávnění nebo povolení k přístupu ke Službám jiné osobě než Koncovým uživatelům Objednatele, e) užití jakéhokoli komponentu, knihovny, databáze nebo jiné technologie, která je součástí Služeb, jinak než v souvislosti s užíváním Služeb ze strany Objednatele, f) zpracovávání nebo uchovávání jakýchkoli Údajů Objednatele, které podléhají předpisům upravujícím mezinárodní obchod se zbraněmi, nebo g) užití Služeb nezákonným způsobem nebo k umožnění nezákonného jednání.

  6. Neoprávněné užití. Objednatel vynaloží veškeré úsilí, které je z obchodního hlediska přiměřené, aby zabránil neoprávněnému přístupu ke Službám nebo jejich užití prostřednictvím účtů Objednatele, a bezodkladně bude Poskytovatele informovat o jakémkoli skutečném nebo domnělém neoprávněném přístupu nebo užití, o němž se dozví.

  7. Zpětná vazba. Poskytovatel je oprávněn využít zpětnou vazbu Objednatele ke Službám, aniž by mu tím vznikl jakýkoli závazek vůči Objednateli, a Objednatel neodvolatelně postupuje Poskytovateli veškerá práva, právní tituly a nároky k takové zpětné vazbě. Poskytovatel je oprávněn využívat zpětnou vazbu Objednatele bez jakéhokoli omezení, zejména sdílet zpětnou vazbu Objednatele s jinými subjekty a zveřejnit ji.

   

  VII. Fakturace a platba

  1. Cena za Služby třetích osob a Služby Revolgy. Služby třetích osob budou účtovány v souladu s aktuálními cenami uvedenými na internetových stránkách Poskytovatele nebo Třetí osoby. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Objednatel povinen hradit za Služby třetích osob poplatky podle aktuálně platných sazeb. Ceny za Služby Revolgy jsou stanoveny výslovnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.

  2. Fakturace a platební podmínky. Veškeré platby jsou splatné ve měně uvedené ve Smlouvě nebo případně na faktuře. Objednatel uhradí cenu za Služby jedním z níže uvedených způsobů:

  2.1. Kreditní nebo debetní kartou. Pokud si Objednatel zvolí platbu kreditní kartou, debetní kartou nebo jiným způsobem platby, budou poplatky za Služby podle Smlouvy splatné ke konci měsíce, v němž Objednatel využil příslušné Služby. V případě, že Poskytovatel neobdrží platbu do 5 dnů od pokusu o stržení platby z kreditní nebo debetní karty Objednatele, ocitne se Objednatel okamžitě v prodlení s platbou poplatků.

  2.2. Platba bankovním převodem. Poskytovatel je oprávněn dle svého výhradního uvážení umožnit Objednateli platit za Služby bankovním převodem. Pokud se Objednatel rozhodne zaplatit bankovním převodem, uhradí Služby do 20 dnů od data vystavení příslušné faktury, kterou mu zašle Poskytovatel. V případě, že Objednatel neuhradí poplatky do 20 dnů od data vystavení faktury, ocitne se automaticky v prodlení.

  2.3. Další způsoby platby. Objednatel může na základě dohody s Poskytovatelem zvolit jiný způsob platby.

  3. Fakturace Služeb Revolgy. Není-li poskytování Služeb Revolgy opakované, budou Služby Revolgy vyfakturovány po řádném poskytnutí Služeb Revolgy Poskytovatelem na základě faktury vystavené Poskytovatelem, která splňuje požadavky těchto VOP. Další Služby Revolgy budou účtovány standardním způsobem podle čl. VII. těchto VOP.

  4. Prodlení s platbou. Bude-li Objednatel v prodlení s platbou podle Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v nejvyšší zákonem dovolené sazbě přirostlý k dlužné částce od data splatnosti do data úhrady celé dlužné částky. V takovém případě nese Objednatel veškeré náklady (včetně nákladů právního zastoupení), které Poskytovateli při vymáhání dlužných částek vzniknou.

  5. Přerušení poskytování Služeb z důvodu prodlení. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s platbou, bude Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Objednatele ke Službám třetích osob nebo Službám Revolgy za těchto podmínek:

  5.1. Automatické přerušení. Objednatel bude mít 10 (deset) dnů na úhradu poplatků, s jejichž platbou je vůči Poskytovateli v prodlení. Pokud Objednatel neuhradí Poskytovateli dlužné poplatky do 10 (desíti) dnů od data splatnosti, Poskytovatel bez dalšího přeruší užívání Služeb Objednatelem. Toto přerušení bude trvat do doby, než Objednatel uhradí Poskytovateli veškeré dlužné poplatky. Objednatel si je vědom rizika ztráty veškerých svých údajů nebo jejich části v případě pozastavení Služeb třetích osob a Poskytovatel ani Třetí osoba nepřebírají žádnou odpovědnost za uchovávání údajů Objednatele v případě pozastavení poskytování Služeb třetích osob po dobu přesahující 30 dnů.

  5.2. Obnovení poskytování Služeb. Poskytovatel je povinen poskytnout přístup k vybraným Službám nejpozději první pracovní den následující po dni připsání celé dlužné částky na účet Poskytovatele. Poskytovatel bude Objednatele informovat o zpřístupnění vybraných Služeb elektronicky zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě nebo v objednávce.

  5.3. Bude-li Objednatel v prodlení po dobu delší než 30 (třicet) dnů, bude Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem. Tím není dotčeno právo Poskytovatele vymáhat dlužné částky a případně uplatnit další práva související s prodlením Objednatele.

  6. Daně. Odpovědnost za platbu veškerých daní nese Objednatel, který Poskytovateli uhradí platby za Služby bez srážky jakýchkoli daní. Je-li Poskytovatel povinen vybírat nebo platit daně, budou tyto daně fakturovány Objednateli, ledaže Objednatel předloží Poskytovateli platné osvědčení o osvobození od daně schválené příslušným finančním úřadem. Pokud je Objednatel ze zákona povinen srazit jakékoli daně ze svých plateb Poskytovateli, je povinen předložit Poskytovateli oficiální daňový doklad nebo jinou příslušnou dokumentaci, kterou tyto platby doloží.

   

  VIII. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

  1. Ochrana osobních údajů. Předá-li Objednatel Poskytovateli v souvislosti s plněním Smlouvy jakékoli Osobní údaje, bude Poskytovatel Osobní údaje chránit pomocí pokročilých technologií odpovídajících úrovni technologického rozvoje a požadavkům Nařízení EU. Poskytovatel prohlašuje, že přijal opatření na ochranu Osobních údajů před neoprávněnými zásahy třetích osob. Poskytovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, jejichž prostřednictvím tyto osoby získají neoprávněný přístup k Osobním údajům Objednatele a jednotlivých uživatelů, a použijí je nebo zneužijí, příp. zpřístupní třetím osobám. Objednatel prohlašuje, že si je vědom rizik, která pro něj vyplývají z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

  2. Účel zpracování. Osobní údaje Objednatele, který je podnikající fyzickou osobou, nebo Osobní údaje kontaktní osoby a/nebo jednotlivých uživatelů Objednatele, který je právnickou osobou, jsou zpracovávány pro účely registrace Objednatele, plnění Smlouvy a zasílání marketingových sdělení týkajících se plnění Smlouvy Poskytovatelem nebo Třetí osobou v závislosti na konkrétních Službách třetích osob. Osobní údaje jsou Poskytovateli sdělovány buď přímo subjektem údajů, nebo je Poskytovatel získá z obchodního rejstříku, příp. jiné evidence zřízené zákonem v rozsahu nutném pro vystavení daňového dokladu.

  3. Právní základy zpracování. Právním základem pro zpracování Osobních údajů pro účely registrace Objednatele je plnění Smlouvy a plnění právních povinností v souvislosti s vedením účetnictví a daňových dokladů a souvisejících podkladů. Právním základem pro zpracování Osobních údajů pro účely zasílání marketingových sdělení souvisejících s plněním Smlouvy je oprávněný zájem Poskytovatele na provozování jeho obchodní činnosti.

  4. Omezení nakládání s údaji. Poskytovatel nebude bez předchozího souhlasu Objednatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat poskytnuté Osobní údaje takovým způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP nebo Smlouvou.

  5. Zpracování osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn při plnění povinností podle Nařízení EU a příslušných právních předpisů o ochraně Osobních údajů předávat Osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, jejichž seznam je k dispozici u Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn předávat Osobní údaje zpracovatelům v EU nebo v zemích mimo EU, kde je ochrana Osobních údajů vždy zajištěna standardními smluvními doložkami Evropské komise v souladu s Nařízením EU, a v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. f) Nařízení EU poskytne Poskytovatel na vyžádání informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny. Poskytovatel zaručuje, že jakékoliv zajištění zpracovatelů osobních údajů je v souladu s čl. 28 Nařízení EU. Na požádání zpracovatelé osobních údajů poskytují nezbytné informace Poskytovateli ve vztahu k zajištění souladu Poskytovatele s čl. 28 Nařízení EU.

  6. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu neurčitou, dokud nebudou splněny účely zpracování.

  7. Práva Subjektu údajů. V souladu s Nařízením EU a příslušnými právními předpisy o ochraně Osobních údajů je subjekt údajů oprávněn:

  7.1. požádat Poskytovatele o přístup k Osobním údajům a jejich případnou opravu nebo výmaz,

  7.2. kdykoli si vyžádat informace týkající se zpracování Osobních údajů v zákonném rozsahu,

  7.3. vznést námitku proti zpracování nebo požadovat omezení zpracování Osobních údajů,

  7.4. předat osobní údaje, na jejichž základě jej lze identifikovat, jinému správci,

  7.5. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká,

  7.6. obrátit se s jakoukoli žádostí či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  8. Zpracování osobních údajů Třetími osobami. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zpracování Osobních údajů zadaných Objednatelem nebo jeho jménem do Služeb třetích osob. Veškeré činnosti zpracování Osobních údajů, které Objednatel zajistí prostřednictvím Služeb třetích osob, pokud k tomu dojde na základě Smlouvy, jsou v souladu s podmínkami pro zpracování Osobních údajů příslušné Třetí osoby. Před poskytnutím Osobních údajů je Objednatel povinen se včas seznámit s podmínkami zpracování Osobních údajů Třetích osob a uložit stejnou povinnost všem osobám, které užívají Služby na doméně Objednatele.

  9. Zpracování Osobních údajů pro účely komunikace Třetí osoby s Objednatelem. Objednatel si je vědom, že jeho kontaktní údaje budou poskytnuty Třetí osobě poskytující Služby třetích osob, aby Třetí osoba mohla komunikovat přímo s Objednatelem pro účely:

  9.1. splnění jakýchkoli případných nestandardních objednávek Objednatele,

  9.2. související s poskytováním Služeb třetích osob Objednateli a s jakýmikoli aktualizacemi Služeb třetích služeb nebo bezpečnostními incidenty,

  9.3. zajištění, že bude Objednatel informován o dostupných možnostech zachování kontinuity poskytování Služeb třetích osob,

  9.4. poskytování služeb zákaznického servisu a provádění průzkumů spokojenosti zákazníků.

  10. Přístup k Osobním údajům v rámci Služeb Revolgy a Služeb třetích osob. Objednatel je plně odpovědný za zajištění nastavení přístupu k Osobním údajům, které zadal při využívání Služeb Revolgy a Služeb třetích osob.

  11. Ukončení ochrany Osobních údajů a důvěrných informací. V případě ukončení Smlouvy je každá ze Smluvních stran povinna na žádost druhé Smluvní strany veškeré Osobní údaje a důvěrné informace týkající se druhé Smluvní strany vrátit nebo zničit (s výjimkou informací, které jsou Smluvní strany povinny uchovávat na základě příslušných právních předpisů).

   

  IX. Souhlas s VOP

  1. Souhlas s VOP. Objednatel a každý z jeho uživatelů (tj. koncových uživatelů příslušné služby) je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito VOP. Kromě uzavření Smlouvy je souhlas s VOP fakticky vyjádřen i tím, že Objednatel, případně přímo uživatel Objednatele, začne využívat jakékoli Služby Revolgy nebo jakékoli Služby třetích osob. Pokud Objednatel nebo uživatel Objednatele nesouhlasí s těmito VOP, je povinen zdržet se užívání Služeb.

  2. Změny a účinnost změn VOP

  2.1. Změny VOP. Poskytovatel je oprávněn měnit obsah těchto VOP způsobem, který je z obchodního hlediska přiměřený. Poskytovatel bude Objednatele o navrhovaných změnách VOP informovat.

  2.2. Účinnost změn VOP. Ve vztahu k Objednateli, který uzavřel Smlouvu na dobu určitou, nenabydou změny VOP účinnosti před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena. Bude-li doba účinnosti Smlouvy prodloužena na dobu neurčitou, nabydou změny VOP účinnosti dnem následujícím po dni, kdy měla uplynout původní doba účinnosti Smlouvy. Ve vztahu k Objednateli, který uzavřel Smlouvu na dobu neurčitou, nabydou změny VOP účinnosti nejdříve na začátku nového účetního období. Změny ve vztahu ke každému Objednateli nabydou účinnosti pouze v případě, že k nim Objednatel dá souhlas. Objednatel vyjádří souhlas buď kliknutím na příslušné tlačítko, kterým se vyjadřuje souhlas se změnou VOP, nebo pokračováním v užívání Služeb po datu, které Poskytovatel určí jako datum účinnosti změny VOP. Nebude-li Objednatel se změnami těchto VOP souhlasit, je povinen přestat po datu platnosti změn VOP Služby využívat. Jakékoli změny těchto VOP nabydou účinnosti v den stanovený Poskytovatelem, nejdříve však 15. den po jejich zveřejnění na internetových stránkách Poskytovatele.

  2.3. Předchozí obchodní podmínky. Tyto VOP nahrazují jakékoli předchozí obchodní podmínky vztahující se na Služby poskytované nebo zprostředkovávané Poskytovatelem.

   

  X. Doba trvání a účinnost Smlouvy

  1. Doba účinnosti Smlouvy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uzavírá se na dobu neurčitou.

  2. Ukončení Smlouvy. Smlouva může být ukončena i) bez dalšího uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud není automaticky prodloužena, ii) z jakéhokoli důvodu pouze ke konci stanovené doby za podmínky, že výpověď bude doručena druhé Smluvní straně nejpozději 15 dnů před uplynutím příslušné automaticky prodlužované doby, iii) z jakéhokoli důvodu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem, pokud bude Smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena rovněž dnem doručení výpovědi Poskytovatelem Objednateli ukáže-li se, že Objednatel není podnikatelem dle čl. II. 2 těchto VOP.

  3. Odstoupení od Smlouvy. Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud druhá Smluvní strana Smlouvu podstatným způsobem poruší. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje zejména porušení povinností podle čl. VI.5 a čl. VI.6 těchto VOP, podstatné porušení Smluvních podmínek třetích osob v případě využívání Služeb třetích osob a prodlení s úhradou Služeb podle Smlouvy o více než 20 dnů. Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje zejména porušení povinností podle čl. III.1 těchto VOP.

  4. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit

  4.1. v případě, že je proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení podle příslušných právních předpisů,

  4.2. pokud zanikne Smlouva mezi Objednatelem a Třetí osobou; Smlouva upravuje zprostředkování Služeb třetích osob a je nezbytným předpokladem pro to, aby mohl Objednatel Služby třetích osob využívat. Tato podmínka se nevztahuje na využívání Služeb Revolgy.

  5. Pokud Smlouva zanikne, poskytne Poskytovatel Objednateli nezbytnou součinnost při přenosu/migraci uživatelských účtů a informací uložených Objednatelem ve Službách třetích osob, a bude-li to s ohledem na jejich povahu možné, případně i v rámci Služeb Revolgy, z infrastruktury poskytovatele/provozovatele Služeb třetích osob nebo infrastruktury Poskytovatele zpět do infrastruktury Objednatele. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují vypracovat plán přenosu Služeb. Tato činnost týkající se migrace dat bude Poskytovateli uhrazena podle aktuálních cen Služeb.

  6. Každá ze Smluvních stran je povinna druhou Smluvní stranu o odstoupení od Smlouvy informovat písemně nebo e-mailem. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí obsahovat důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje, a odkaz na příslušná ustanovení Smlouvy (případně VOP), jinak bude odstoupení neplatné. Odstoupením Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

   

  XI. Obecná ustanovení

  1. Změna sazeb. Pokud jde o nové smluvní období, budou vždy platit ceny/sazby odpovídající aktuálním cenám Služeb platným v době začátku nového smluvního období, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

  2. Změna Služeb. Objednatel je oprávněn změnit objednávku Služeb Revolgy nebo Služeb třetích osob v souladu s článkem VI.2 těchto VOP. Taková změna se považuje za dodatek ke Smlouvě.

   

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Prohlášení Objednatele. Přijetím těchto VOP a Smlouvy Objednatel potvrzuje, že i) se seznámil s těmito VOP a výslovně přijímá veškerá jejich ustanovení, ii) je podnikatelem jednajícím v rámci provozování své obchodní činnosti, iii) není považován za slabší Smluvní stranu, iv) výslovně přijímá riziko podstatné změny okolností v případech, kdy je změna okolností natolik významná, že vytváří zvlášť hrubou nerovnováhu v právech a povinnostech Smluvních stran, a nebude usilovat o obnovení jednání o Smlouvě ani o ukončení Smlouvy soudní cestou.

  2. Oznamování. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem může probíhat písemně nebo e-mailem. E-mailová adresa pro doručování oznámení Poskytovateli je contracts@revolgy.com. Objednatel je povinen poskytnout kontaktní údaje své oprávněné osoby (osob) (jméno, e-mailová adresa, telefon) pro záležitosti týkající se i) zasílání faktur, ii) řešení mimořádných situací, iii) objednávek, zrušení nebo změn objednaných Služeb, iv) způsobů platby (kartou/převodem), v) volby měny na faktuře (CZK/EUR). Skutečnosti týkající se jednoho či více Objednatelů je Poskytovatel rovněž oprávněn oznámit zveřejněním určitého oznámení na internetových stránkách Poskytovatele (např. v případě oznámení o změně těchto VOP). Použije-li se kterýkoli z výše uvedených způsobů komunikace, má se za to, že byl dodržen požadavek na oznamování v písemné podobě. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem může probíhat telefonicky nebo prostřednictvím obdobných služeb, které umožňují přenos hlasu na dálku.

  3. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto VOP a Smlouva i veškeré právní vztahy vzniklé dosud nebo v budoucnu mezi Poskytovatelem a Objednatelem jako druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

  4. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení obecnými soudy České republiky.

  5. Jazykové znění. Závazným jazykovým zněním VOP je znění, které bylo Zákazníkovi poskytnuto, pokud je takových znění více, je rozhodné vždy anglické znění a pokud není k dispozici, tak české znění. Případná další znění těchto VOP jsou pouze informativní.

  6. Oddělitelnost. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení těchto VOP v budoucnu zcela nebo zčásti neplatným nebo nevykonatelným, bude zcela oddělitelné od ostatních ustanovení těchto VOP a tato neplatnost nebo nevykonatelnost nebude mít vliv na platnost a vykonatelnost jakýchkoli jiných ustanovení těchto VOP. V takovém případě Poskytovatel nahradí takové neplatné nebo nevykonatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude co nejvíce odpovídat obsahu původního ustanovení.

  7. Datum účinnosti. Tato verze VOP nabývá účinnosti dne 17. září 2020.